slide1.jpeg

CPL Group Public Company Limited

Creative Performance Leather
slide3.jpeg

CPL is the most comprehensive

Leather Tannery in South East Asia
slide2.jpeg

CPL is a one of world class

leather tannery
2019-1.jpg
2019-2.jpg
2019-3.jpg
2019-4.jpg
CAC-Banner.jpeg
No-Gift-Policy-12.jpeg
previous arrow
next arrow

เกี่ยวกับเรา

CPL เป็นหนึ่งในบริษัทฟอกหนังชั้นนำของโลก มีสถานที่ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการ ในประเทศไทย ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ (สนามบินสุวรรณภูมิ) บริษัทฯ มีสำนักงานตัวแทนตั้งอยู่ที่ ประเทศจีน, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและพัฒนาการบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

 
เพิ่มเติม

บริการ

 
 

หนังสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์หลักของ CPL ได้แก่ หนังผิวฟอกสำเร็จรูป (Full Grain Leather) และหนังท้องฟอกสำเร็จรูป (Suede Split Leather)

 
 

ฟอกหนัง

การฟอกโครม เป็นการฟอกที่กระทําในถังหมุน ซึ่งจะใช้สารเคมีพวกเบสิก โครเมียม (Cr3+) เป็นตัวฟอก โดยทั่วไปแล้วประมาณร้อยละ 70 ของโครเมียมที่เติมลงไปจะทําปฏิกิริยากับหนัง ที่เหลืออีกร้อยละ 30 จะถูกปล่อยทิ้งไปกับน้ำเสีย การตรึงโครมให้อยู่กับหนังสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยการปรับค่า pH ดังนั้น ระหว่างการฟอกโครมจึงต้องมีการเติมโซเดียมคาร์บอเนตลงไปทีละน้อยช้า ๆ เพื่อปรับค่า pH ให้ได้ประมาณ 4.5 หนังที่ผ่านการฟอกโครมแล้ว เรียกว่า หนัง Wet-Blue

 
 
 

ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกันในขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เช่น อันตรายจากความร้อน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เป็นต้น

 

Products

กลุ่มบริษัทเจริญสิน

กลุ่มบริษัทเจริญสินเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่และมีธุรกิจหลากหลายที่สุดในประเทศไทย กลุ่มบริษัทเจริญสินเป็นกลุ่มบริษัทคนไทยเชื้อสายจีนที่ดำเนินธุรกิจหลายประเภท อาทิ ธุรกิจเครื่องหนัง เคมีภัณฑ์ พลาสติก รองเท้านิรภัย อสังหาริมทรัพย์และผ้าประเภทนันวูเว่น (Non-woven technical textiles) และเริ่มเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 โดยเริ่มก่อตั้งโรงฟอกหนังเล็กๆ ขึ้นบนถนนสุขุมวิท ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงทำให้ธุรกิจฟอกหนังเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในปี 2517หลังจากประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการฟอกหนังแล้วคณะผู้บริหารซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงตัดสินใจขยายธุรกิจไปยังแขนงอื่น ๆเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Our Partners

client_01.gif
Image is not available
Image is not available
client_01.gif
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์กันกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรนั่นคือ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง ยุติธรรม (Fairness) และเสมอภาค


นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการ ยังรวมถึงระบบการบริหาร และควบคุมการดำเนินงานภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยยึดหลัก 4 ประการเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจได้แก่ความโปร่งใส (Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้


 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)
 

สนใจรับข่าวสาร

สามารถติดตาม ข่าวสารความเคลื่อไหว ตลอดจนสาระดีๆ จาก CPL ได้ เพียงแค่ใส่อีเมล์ แล้วกด Subscribe

Mobile Menu-th