นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ
 
 
 
 
 
นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
 
 
 
 
 
นายจีเซียง ไล่
กรรมการ
 
 
นายซือลุ๋นกัว
กรรมการ
 
 
นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
กรรมการ
 
 
 
 
 
นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
กรรมการ
 
 
 
 
 
รศ.ดร. รุธิ์ร พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 
 
 
 
 
นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 
 
 
 
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 
 
 
 
 

Mobile Menu-th