รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 418,899,370 บาท ชำระเต็มจำนวนแล้ว แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 418,899,370 หุ้น มูลค่าหุ้นล่ะ 1.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
  1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด
139,044,860
33.193
  2. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
34,037,200
8.125
  3. MR. CHEN,JUI YING
28,347,000
6.767
  4. นายอิสระ วงษ์เจริญสิน
24,875,150
5.938
  5. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
20,194,960
4.821
  6. นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
18,878,370
4,507
  7. Thai NVDR Co.,Ltd.บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
15,141,300
3.615
  8. นายณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน
8,953,680
2.137
  9. Mr.Chen Rui Teng
8,415,000
2.009
  10. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน
8,024,150
1.920
 
 
 

Mobile Menu-th