รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการตรวจสอบ

 

ได้ปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 

2. ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีการจัดทำแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรายไตรมาส

 

3. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และ อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกับหลักการกำกับกิจการทีดีและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

4. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายเผยแพร่ข้อมูล นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

5. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผลดังเช่นที่ทํากับบุคคลภายนอกทั่วไป


7. คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2561 นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีหมายเลข7195 และหรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชี หมายเลข 4387 และหรือ นางสาวจันทรา วงศ์ศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีหมายเลข 4996 และหรือ นางสาววราภรณ์อินทรประสิทธิ์ จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีค่าตอบแทน 1,620,000 บาท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2561 นี้

รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ


Mobile Menu-th