สาส์นจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ปี 2560 ที่ผ่านมา ถือว่า เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของ CPL อย่างแท้จริง นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แพงโกลินเซฟตี้โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ CPL ทำให้เราเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจจากฟอกหนัง ซึ่งเป็นสินค้าขั้นต้น ขยับไปสู่การผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์นิรภัยหรือเซฟตี้โปรดักส์ ซึ่งเป็นสินค้าขั้นปลาย ส่งผลให้ธุรกิจของ CPL ครบวงจรมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับและมีความชัดเจนในสายการทำงานมากขึ้นตามไปด้วย


การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่บริษัทฯ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 41,889,937 หุ้น เป็น 418,899,370 หุ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้น CPL แล้ว ยังเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงหุ้นให้กับนักลงทุนในวงกว้างขึ้น โดยทั้งหมดนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 23 ปี หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2537


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการขายเงินลงทุนทั่วไปทั้งหมดในบริษัท CPL International Co., Ltd ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ทุนจดทะเบียน 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย CPL International ถือหุ้นในสัดส่วน 15%ให้กับ Guang Dong ZhongRuiHua Yan Enterprise Co. Ltd ในประเทศจีน ซึ่งหลังจากCPL International ทําการชําระบัญชีแล้วจะเหลือเงินลงทุนคืนบริษัทฯ ในสัดส่วน72% หรือประมาณ 864,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ


ในส่วนของดำเนินการต่อยอดธุรกิจฟอกหนังในปีที่ผ่านมา ก็ถือว่าเป็นไปอย่างน่าพอใจโดยบริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนาการผลิตให้มีความหลากหลาย เพื่อแตกไลน์ไปในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นการขยายกำลังผลิตหนังวัวฟอก และการขยายงานผลิตหนังหมูฟอกเพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมรองเท้าแบรนด์ชั้นนำของออสเตรเลีย โดยบริษัทฯ จะนำเข้าหนังหมูดิบจากประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ก่อนจะผ่านกระบวนการ และส่งต่อให้กับคู่ค้า เพื่อใช้สำหรับการผลิตรองเท้าต่อไป ทั้งนี้ ในการขยายกำลังผลิตหนังวัวฟอกและไลน์ผลิตหนังหมูฟอกนั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักรใหม่ มูลค่าประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า สินค้าไลน์ผลิตใหม่จะสร้างยอดขายให้กับ CPL เพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 800 ล้านบาทต่อปีรวมถึงการขยายไปสู่การผลิตหนังสำหรับกระเป๋า ซึ่งเป็นการผลิตให้กับสินค้าแบรนด์ Michael Korsซึ่งเป็นแบรนด์ดังระดับโลก ก็นับเป็นอีกย่างก้าวของ CPL ที่น่าภาคภูมิใจ


การดำเนินการตลอดหนึ่งปีที่ผ่ามา เป็นการจัดโครงสร้างของ CPL ทั้งด้านการบริหาร การลงทุน การผลิต และการตลาด ทำให้ปี 2560 ไม่เพียงแต่เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังเป็นปีแห่งการลงทุนครั้งใหญ่ของ CPL อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเครื่องจักร การลงทุนในโรงงานใหม่เพื่อผลิตหนังหมูฟอก รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ ตลอดจนการปรับปรุงงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจฟอกหนัง ทั้งหมดนั้นก็เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของบริษัทฯ ในอนาคต


อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ในปีที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหกรรมฟอกหนังซบเซากว่าที่คาดไว้ ประกอบกับการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของค่าเงินบาท แม้บริษัทฯจะได้ประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้วก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ ประกอบกับการที่บริษัทฯ ยังมีภาระจากการตั้งการด้อยค่าสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับราคาตลาดและโอกาสในการขายทำให้ต้องรับรู้ผลขาดทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานในปี 2560


แต่ในมุมกลับกัน ทั้งหมดนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นจากการลงหลักปักฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ เป็นทั้งการเตรียมพร้อมที่เปิดรับโอกาสใหม่ๆ และลูกค้ารายใหม่ โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯ มีแผนขยายกำลังการผลิตหนังฟอกสำเร็จรูป เพิ่มจากกำลังการผลิตเดิมที่ 2.5 ล้านตารางฟุตต่อเดือน เป็น 3.5ล้านฟุตต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของออเดอร์จากลูกค้าแบรนด์ในปัจจุบัน ภายในระยะเวลา 2 ปี ส่วนธุรกิจหนังวัวฟอก บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต ซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเดินหน้าทำการผลิตในส่วนของการรับจ้างฟอกหนังวัวได้มากขึ้น 2 เท่าจากกำลังการผลิตปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 40,000 ตัวต่อเดือนเป็น 120,000 ต่อเดือน เช่นเดียวกับการฟอกหนังหมู ซึ่งกำลังการผลิต 100% จะอยู่ที่ 100,000 ตัวต่อเดือน


ในปีนี้ นอกจากลูกค้าหลักรายเดิมของบริษัทฯ จะกลับมาส่งคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้ว บริษัทฯ ยังมีลูกค้ารายใหม่ที่เป็นผู้ผลิตรองเท้าชั้นนำ ขณะที่ธุรกิจเซฟตี้โปรดักส์ ภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” ยังสามารถเติบโตได้อย่างน่าพอใจ ตามแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมหลักในประเทศ ผนวกกับช่องทางการขายของสินค้าแพงโกลิน ที่ขยายเข้าสู่การขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้เราเชื่อว่า ทั้งหมดนี้จะเป็นพลังในการขับเคลื่อน CPL ให้เดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง


ท้ายที่สุดนี้ ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผมขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนที่มอบให้กับเรา และด้วยแรงสนับสนุนนี้เองที่พิสูจน์ให้เห็นว่า แม้ในสภาวการณ์ที่ยากลำบาก แต่ CPL ก็คงยืนหยัดในอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคง และพร้อมที่จะรอการกลับมาฟื้นตัวของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากนี้ เพื่อที่เราจะสามารถสร้างความเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปMobile Menu-th