ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลจากงบการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
รายละเอียด
2561
2560
2559
  สินทรัพย์รวม 2,819 2,067 2,015
  หนี้สินรวม 1,734 922 845
  ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,085 1,075 1,170
  รายได้จากการขาย 2,898 2,275 2,342
  รายได้รวม 2,922 2,379 2,379
  กำไร(ขาดทุน) สุทธิ 12 (103) 23
  กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 12 (96) 26

  กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

0.03 (0.25) 0.05

  มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2.47 25.66 44.35
 
 
 
รายงานประจำปี

ปี2561 
ปี2560 
ปี2559

แบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1

ปี2561
ปี2560 
ปี2559


Mobile Menu-th