annual report2019 2020 TH 4

สารจากประธานกรรมการ


ปี 2562 เป็นปีที่ความต้องการสินค้าตลาด เครื่องหนังและรองเท้าชะลอตัวลงอย่างชัดเจน แต่เป็นความท้าทายที่บริษัทยังคงสามารถทำตลาดในธุรกิจฟอกหนัง ได้ดี โดยมียอดรับคำสั่งซื้อในปริมาณ 20-24 ล้านตารางฟุต ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาระดับคำสั่งซื้อไว้ได้ แม้ว่าธุรกิจ ฟอกหนังจะอยู่ในภาวะชะลอตัวจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงคราม การค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน รวมถึงการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศและปัญหาเศรษฐกิจยุโรป ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน


แม้จะเผชิญกับภาวะที่ยากลำบาก แต่ซีพีแอล กรุ๊ป ยังมั่นใจในด้านการตลาด การขายและการบริหารความ สัมพันธ์กับลูกค้ารายหลัก ทำให้สินค้าของเรายังคงได้รับความ ไว้วางใจจากแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าชั้นนำของโลกที่ยังคงส่ง คำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่เราสามารถรองรับ ความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ เป็นผล มาจากความพยายามปรับปรุงการผลิตและการขายให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้ขยาย การลงทุนและปรับปรุงระบบการผลิตให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30 % รวมไปถึงความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าได้ดีขึ้น และการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


เช่นเดียวกันกับธุรกิจเซฟตี้ โปรดักส์ ภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างการเติบโต ให้กับ ซีพีแอล กรุ๊ป นั้น ในปีที่ผ่านมายังสามารถรักษาระดับ การขยายตัวไว้ได้อย่างพอใจ จากความต้องการสินค้าป้องกัน ภัยส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากโครงการต่างๆของทางภาครัฐ และเอกชนโดยเฉพาะการเดินหน้าของโครงการระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ที่จะมีการก่อสร้างโครงการ ขนาดใหญ่อีกด้วย รวมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชน เริ่มตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้สินค้าเซฟตี้ โปรดักส์มีความต้องการเติบโตขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ขณะที่แพงโกลินเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ด้านความปลอดภัย ที่ดำเนินกิจการต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการ ส่งผลให้แพงโกลินเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นและมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง


ท่ามกลางความท้าทายในปีที่ผ่านมา มีเรื่องที่น่ายินดี สำหรับเราในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมฟอกหนังสำเร็จรูปรายใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ ซีพีแอล กรุ๊ป ได้รับ รางวัลเกียรติยศมาตรฐานความรับผิดชอบ ต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW Award 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ทุ่มเทและตั้งใจปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซีพีแอล กรุ๊ป ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโดยไม่ละเลยต่อการดูแล สิ่งแวดล้อมทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลก


ขณะเดียวกัน ในปีที่ผ่านมา สินค้าเซฟตี้ โปรดักส์ของ “แพงโกลิน” ยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในฐานะ 1 ใน 5 ผู้ผลิตกลุ่มแรกที่ร่วมเป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบในการขอรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อความปลอดภัย S-MARK เพื่อยกระดับความปลอดภัย โดยอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน S-MARK ได้รับการยอมรับว่า เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ช่วยป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน


ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเท ในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ภายใต้นโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งและจริงจังของบริษัท

 
signature 01

 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ 
 
 

Mobile Menu-th