CPL : Creative performance leather
 
CPL : Creative performance leather
 
 
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 18/03/2559
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 263,999,950 บาท เรียกชำาระแล้วเต็มจำานวน แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,399,995 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำากัด *
10,032,200
38.00
2. MR. CHEN,JUI YING
2,834,700
10.738
3. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด
2,183,190
8.270
4. นางสาวนุชนภา วงษ์เจริญสิน
1,013,220
3.838
5. นายเฉิน ยุ่ย เถิง
841,500
3.188
6. MR.LAI CHI HSIANG
657,057
2.489
7. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
600,000
2.273
8. นางสาววลัยรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา
464,990
1.761
9. นายกัว ซือ ลุ๋น
462,000
1.750
10. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
450,000
1.705

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560
- ปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- ปี 2560
- ปี 2559
- ปี 2558
- ปี 2557
การประชุมผู้ถือหุ้น
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
25 มีนาคม 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)
2. รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
3. รายงานประจำปี 2559 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2559) ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM)
4. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
9. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
11. แบบคำขอรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
23 พฤศจิกายน 2559
- แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรักการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
25 มีนาคม 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. รายงานประจำปี 2558 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2558) ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM)
3. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
7. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก,แบบ ข, และ แบบ ค.(ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
9. แบบคำขอรายงานประจำปี แบบรูปเล่ม
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)
 
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล
 
 
 
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระ
 
 
 
 
 
CPL : Creative performance leather