CPL : Creative performance leather
 
CPL : Creative performance leather
 
 
กิจกรรมของบริษัท
ตรวจสุขภาพประจำปีี
บริษัท CPL ให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพของพนักงาน จึงให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีขึ้น ภายในบริษัทฯ โดยที่มีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเข้ามาตรวจเช็คสุขภาพของพนักงานทุกคน
 
 
CPL : Creative performance leather