CPL : Creative performance leather
 
CPL : Creative performance leather
 

 

 
ข่าวล่าสุด
29 พฤษภาคม 2562
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สารบัญ
 
5 พฤศจิกายน 2561
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สารบัญ
1. หนังสือเชิญ
2. รายงานการประชุมวิสามัญ 1-2561
3. ข้อมูลกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลกรรมการอิสระ
6. วีธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับ
8. แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2560
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
10. map
11. ฉบับเต็ม
12. หนังสือมอบฉันทะ ก.
13. หนังสือมอบฉันทะ ข.
14. หนังสือมอบฉันทะ ค.
 
18 ธันวาคม 2560
การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561
หนังสือเชิญการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561
 
10 พฤษจิกายน 2560
 
25 มีนาคม 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)
2. รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
3. รายงานประจำปี 2559 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2559) ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM)
4. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
9. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
11. แบบคำขอรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 
8 กุมภาพันธ์ 2560
11 มกราคม 2560
23 พฤศจิกายน 2559
28 เมษายน 2559
บรรยากาศงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
25 มีนาคม 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. รายงานประจำปี 2558 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2558) ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM)
3. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
7. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก,แบบ ข, และ แบบ ค.(ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
9. แบบคำขอรายงานประจำปี แบบรูปเล่ม
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)
 
 
กิจกรรมของบริษัท
 
กิจกรรมเพื่อสังคม
ปี 2561
 
CPL : Creative performance leather