CPL : Creative performance leather
 
CPL : Creative performance leather
 

 

 
ข่าวล่าสุด
25 มีนาคม 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)
2. รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
3. รายงานประจำปี 2559 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2559) ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM)
4. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
9. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
11. แบบคำขอรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 
8 กุมภาพันธ์ 2560
11 มกราคม 2560
23 พฤศจิกายน 2559
28 เมษายน 2559
บรรยากาศงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
25 มีนาคม 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. รายงานประจำปี 2558 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2558) ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD ROM)
3. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
7. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก,แบบ ข, และ แบบ ค.(ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
9. แบบคำขอรายงานประจำปี แบบรูปเล่ม
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)
12 พฤศจิกายน 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
8 พฤษภาคม 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
28 เมษายน 2558
25 มีนาคม 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
2. รายงานประจำปี 2557
3. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
22 พฤศจิกายน 2557
15 พฤศจิกายน 2557
23 สิงหาคม 2557
28 มิถุนายน 2557
21 มิถุนายน 2557
10 พฤษภาคม 2557
29 เมษายน 2557
29 มีนาคม 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
2. รายงานประจำปี 2556
3. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
 
 
กิจกรรมของบริษัท
ปี 2556
ปี 2555
กิจกรรมเพื่อสังคม
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
 
CPL : Creative performance leather