CPL : Creative performance leather
 
CPL : Creative performance leather
 
 
โครงสร้างคณะกรรมการใหม่ ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ
2. นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
3. นายจีเซียง ไล่
กรรมการ
4. นายซือลุ๋นกัว
กรรมการ
5. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
กรรมการ
6. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
กรรมการ
7. รศ.ดร. รุธิ์ร พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 
 
CPL : Creative performance leather