ฝ่ายบุคคล จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ด้านอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

วันนี้ CPL โดยฝ่ายบุคคล จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ด้านอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงานสายผลิต จำนวน 50 คน

ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารฝ่ายผลิต พนักงานทุกท่านที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

CHANGE for CPL
C = Collaborate
มีการสอดประสานที่ดี
P = People
มีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ มีทักษะฝีมือ
L = Leadership
บุคลากรมีภาวะผู้นำในทุกระดับ


 

145583
145584