CPL : Creative performance leather
 
CPL : Creative performance leather
 
 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นายกำธร วรรธนะเลาหะ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุโข วุฑฒิโชติ และ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เชิญกรรมการบริหารของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเข้าร่วมประชุมด้วย
สาระสำคัญของผลการประชุมมีดังนี้
  1. การจัดทำงบการเงินประจำปี
  งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 มาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เสนอแนะ งบการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ หากมีข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีในเรื่องใดก็ได้ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและเหมาะสม

 

2. ระบบการควบคุมภายใน
  บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตรวจสอบตามแผนงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดไว้แต่ละปี มีการประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมภายในองค์กร, การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติ, ระบบสารสนเทศและการ การสื่อสาร และระบบการติดตาม ซึ่งปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร

 

3. การบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประสานงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้ชี้แจงให้ทราบถึงความเสี่ยงในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านธุรกิจ และจากภายนอกซึ่งบริษัทฯไม่มีอำนาจควบคุมเพื่อหาทางลดหรือบำบัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ฝ่ายบริหารติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะจากเหตุภายนอกที่ควบคุมได้ยาก เช่น ราคาวัตถุดิบ
  4. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน
  ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชี หมายเลข 4387 และหรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีหมายเลข 7195 จากบริษัท แอคเคานท์แต็นท์ เซอร์วิสเซส สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีค่าตอบแทน 520,000 บาท
นายกำธร วรรธนะเลาหะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 
 
CPL : Creative performance leather